นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เยือนเมืองมังกร

     บ่ายวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางศรีสุดา  เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนทีม ONE HOME นครสวรรค์ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ  นายอนันต์  ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นางสุดา สุหลง ผอ.สสว.7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามรับฟังการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โครงการบ้านมั่นคงเมือง ณ ชุมชนรณชัย ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ ๑ เข้าเยี่ยม สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

     เช้าวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอนันต์  ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.  พร้อมด้วย นางสุดา สุหลง ผอ.สสว.7 พร้อมคณะเข้าพบนายปรีชา เดชพันธ์        รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหารือข้อราชการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พม. โดยมีนางศรีสุดา  เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม. จ.นครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังด้วย จากนั้นผู้ตรวจฯ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ รอบ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และรับฟังปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และในช่วงบ่าย คณะผู้ตรวจฯ เดินทางเข้าเยี่ยม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บ้านพักเด็กและครอบครัว นิคมสร้างตนเองตากฟ้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และชมกิจกรรมการปั้นกระถางปูนเปลือยของสมาชิกโครงการบ้านน้อยในนิค


Share: