พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นและผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมประกาศเกียรติคุณให้แก่อสาสมัครและคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับดี


Share: