โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จากการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และอพม.


Share: