การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น.  นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 85 คน ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ 

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถจัดบริการให้กับคนพิการในพื้นที่ตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์


Share: