ทำเนียบ

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

 1. นายธนชัย แสงสอาด
 2. นายสมศักดิ์ ฉันทะ
 3. นายเจนกิจ อินทเชื้อ                            
 4. นายอุดม คำอุดม                                   
 5. นายเจนกิจ อินทเชื้อ                                
 6. นางพงษ์รัชนี อรชร                                 
 7. นางปริศนา เบญจาทิกุล                     
 8. นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ                            
 9. นายณรงค์ โยธนัง                                   
 10. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ
 11. นางอรุณี  เต็งสุวรรณ์
 12. นางกนกวรรณ สิงห์กาล
 13. นางเยาวภา  พรรณโนภาศ

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2544

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2544 – 30  กันยายน 2550     

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2550 – 1 ตุลาคม 2551                               

ดำรงตำแหน่ง 2 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2552 – 22 เมษายน 2553

ดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2553 – 30 กันยายน 2554

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2560

ดำรงตำแหน่ง 28 ตุลาคม 2560 – 8 มีนาคม 2561

ดำรงตำแหน่ง 9 มีนาคม 2551 – 30 เมษายน 2561

ดำรงตำแหน่ง 4 ธันวาคม 2561 – 16 พฤศจิกายน 2563

ดำรงตำแหน่ง 17 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2565

ดำรงตำแหน่ง 12 ตุลาคม 2565  – 30 กันยายน 2566

ดำรงตำแหน่ง 2 ตุลาคม 2566  – ปัจจุบัน 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial