ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

การประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 โดยการสอบข้อเขียน ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)


Share: