วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองบัว พร้อมด้วย ทีม one home พม.นครสวรรค์ หัวหน้าหน้าส่วนราชการ วัด โรงเรียน รพ.สต. ในพื้นที่ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆ กศน. และ ศูนย์บริการคนพิการ/ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองบัว,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/3040100746227408


Share: