ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์

1.สถิติคนพิการจังหวัดนครสวรรค์

         1.1 ไฟล์ข้อมูลสถิติคนพิการจังหวัดนครสวรรค์รายเดือน

2.การจดทะเบียนคนพิการ

         2.1 คู่มือการจดทะเบียนคนพิการและหลักฐานที่ใช่จดทะเบียนคนพิการ

         2.2  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

         2.3 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

         2.4 แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

         2.5 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ ป.ค.14

         2.6 ขั้นตอนการขอรับบริการสิทธิคนพิการเบื้องต้น

         2.7 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ

3.แผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

         3.1 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

               –ไฟล์เล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

               –ไฟล์เล่มรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

4.กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ

        4.1 ไฟล์คู่มือการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ

        4.2 ไฟล์แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ

        4.3 ไฟล์แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
5.การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

        5.1 ไฟล์คู่มือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

        5.2 แบบฟอร์มการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

6.การจัดบริการล่ามภาษามือ

        6.1 แบบฟอร์มการขอล่ามภาษามือ

        6.2 แบบฟอร์มการขอล่ามภาษามือ

        6.3 แบบฟอร์มการขอล่ามภาษามือ

7.เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนพิการ) และการขอรถโยกรถเข็น

        –ไฟล์แบบฟอร์มคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

        –ไฟล์แบบฟอร์มคำขับรับบริการรถโยกรถเข็น

8.งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

       – ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

10.แบบคำขอกู้เงินคนพิการ

      10.1 แบบคำขอกู้เงินคนพิการ

9.กฎ/ระเบียบ/ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

สื่อประชาสัมพันธ์


Share:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ความเป็นมาของกองทุน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน สํานักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุน สําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการ ประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการดําเนินงานของ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึง และเป็นธรรม

พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของกองทุนฯ

รูปแบบการให้บริการ

         1.การให้บริการกู้ยืมเงิน  เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท

         2. การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552

         3.ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ของความเป็นมนุษย์

ดาวน์โหลด

1.ตารางรายงาน การติดตามลูกหนี้ กองทุนฯตารางสรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเสริมพลัง

2.คู่มือการใช้งานระบบบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ส่วนภูมิภาค)
3.เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 2559
4.แบบฟอร์มกู้ยืมเงินรายบุคคล (พก.1/1)
5.แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 40,000 บาท
6.แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 60,000 บาท
7.แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 120,000 บาท
8.โบรชัวร์การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
9.คู่มือการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
10.คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
11.คู่มือการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการงานสำหรับเจ้าหน้าที่
12.คู่มือการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการสำหรับองค์กร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial