วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองบัว พร้อมด้วย ทีม one home พม.นครสวรรค์ หัวหน้าหน้าส่วนราชการ วัด โรงเรียน รพ.สต. ในพื้นที่ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จากโรงเรียนต่างๆ กศน. และ ศูนย์บริการคนพิการ/ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองบัว,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/3040100746227408


Share:



?จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื่องต้นแก่ครอบครัวเด็กชาย อายุ 13 หลังถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ?วันที่ (21 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 5 ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ นางสุกัญญา ชุมอุปการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ มอบของอุปโภคและบริโภค เงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวเด็กชายธีรภัทร กรมไธสง อายุ 13 ปี ผู้ขอรับพระราชทาน ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ?โดยครอบครัวเด็กชายธีรภัทร กรมไธสง บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 5 ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายฎีกาขอรับพระราชทาน ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่อยู่อาศัย มีสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว เวลาฝนตกน้ำรั่วเข้าในบ้าน พื้นบ้านบางส่วนเป็นไม้อัดผพังตามอายุการใช้งาน ได้รับความเดือดร้อน ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยมีนางสาวธันทิกา ฯ (มารดา) อายุ 33 ปี อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับนายสุฯ (บิดา) มีบุตรด้วยกัน 5 คน บุตรคนโตอายุ 17 ปี ไม่ได้ศึกษาต่อ ช่วยมารดาขายไก่ทอด เพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งน้อง ศึกษาต่อ ส่วนบุตรอีก 3 คน ?ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือด้านอื่นๆ โดยเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ได้หาแนวทางเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป

https://www.facebook.com/239NSPRD/posts/793985257950337


Share:



การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564  
ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่หน่วยงาน องค์กร และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564, พิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้แทน จำนวน 20 ราย เป็นเงินจำนวน 820,000 บาท(กู้ยืมเงินในระบบปกติ จำนวน 16 ราย/กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 4 ราย)

 การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-256

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2826416227595862

Share:



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial