กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ
ความหมาย
“ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
“องค์กรของผู้สูงอายุ” คือ องค์กรที่ผู้สูงอายุรวมตัวกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ
เพื่อคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
๑. การให้การสนับสนุน

ครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม / ชมรม /ศูนย์บริการ / ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน
กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย

 • โครงการขนาดเล็ก : ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
 • โครงการขนาดกลาง : วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 • โครงการขนาดใหญ่ : วงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน

 • มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน
 • สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน
 • โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง
 • เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

๒. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

 • ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายบุคคล วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
 • ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ คน วงเงินกลุ่มละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  ทั้งนี้ การกู้ยืมฯ รายบุคคลและรายกลุ่มจะต้องชำระคืน เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓. การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

 • ด้านการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ด้านอาหาร / เครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

สถานที่ขอรับบริการ

 • ผู้มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ส่วนกลางติดต่อที่ :สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๕๕ อาคารอาทิตย์ทิพอาภาชั้น ๒ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๕ , ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๗
โทรสาร ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๒ , ๐๒ ๓๐๖ ๘๗๙๓

 • ผู้มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของสำนักงานอยู่ในต่างจังหวัด
  ส่วนภูมิภาคติดต่อที่ :
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

**ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.oppo.opp.go.th
หรือสอบถาม : โทรศัพท์ ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๕ , ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๗
โทรสาร ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๒ , ๐๒ ๓๐๖ ๘๗๙๓

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับชื่อไฟล์
๑.แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินรายกลุ่ม
 คำร้องกู้ยืมรายกลุ่ม
 แบบสอบข้อเท็จจริง รายกลุ่ม
 รายละเอียดการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ ประเภท รายกลุ่ม
๒.แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินรายบุคคล
 คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
 แบบสอบข้อเท็จจริง
 รายละเอียดการกู้ยืม
๓.แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี
๔.แบบขอรับบริการผู้ประสบปัญหาตามประกาศตามกระทรวงพม. มาตรา 11 (8)(9)(10) แบบ สคส.01
๕.วิธีผ่อนเวลาชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ

Share: