กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ความเป็นมา
                พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 20 ตอน 94 วันที่ 1 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547  ในมาตราที่ 24 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหนึ่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์ 
                เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
กลุ่มเป้าหมาย 
1.  องค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 จำนวน  20,000  องค์การ
                – หน่วยงานภาครัฐ                  จำนวน     10,000  องค์การ
                – องค์กรสาธารณประโยชน์        จำนวน     10,000  องค์การ
2.  นักสังคมสงเคราะห์  อาสาสมัคร  และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
                – นักสังคมสงเคราะห์             จำนวน     40,000  คน
                – อาสาสมัคร                      จำนวน         5  ล้านคน
ที่มาของกองทุน 
                1.  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
                2.  เงินที่ได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                3.  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
                4.  เงินอุดหนุนจากประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
                5.  เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน  หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย  หรือโดยนิติกรรม อื่น
                6.  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินกองทุน
การบริหารจัดการกองทุน 
                1.  มีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่บริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน  โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน
                2.  มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีอำนาจหน้าที่ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน  ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง 
กิจกรรม 
                1.  สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์) ในการจัดสวัสดิการสังคมตามโครงการที่องค์การสวัสดิการสังคมเสนอขอ
                2.  สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม  ในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น การส่งเสริมวิชาการ การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร การจัดทำทะเบียน การรับรองมาตรฐาน เป็นต้น
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน 
                1. เป็นโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลต่อการป้องกันการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม
                2. เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม
                3. เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาแล้ว ที่โดยมีทุนอยู่แล้วบางส่วน หรือเป็นโครงการใหม่   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
                1.  ประชาชนได้รับบริการสวัสดิการสังคมจากองค์การสวัสดิการสังคมที่กว้างขวางและทั่วถึงขึ้น
                2.  องค์การสวัสดิการสังคมได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐได้มากขึ้

ดาวน์โหลด

ลำดับชื่อไฟล์
1การรับรองเป็นมูลนิธิสมาคม
 รายละเอียดโครงการที่ของรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
 คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม
 เอกสารขอรับการพิจารณาเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/ องค์กรสวัสดิการชุมชน
2การรับรองเป็นองค์กรภาคเอกชน
 รายละเอียดโครงการที่ของรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
 คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีองค์กรภาคเอกชน
 เอกสารขอรับการพิจารณาเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/ องค์กรสวัสดิการชุมชน
3การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 รายละเอียดองค์กรที่ของรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสวัสดิการชุมชน
 เอกสารขอรับการพิจารณาเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/ องค์กรสวัสดิการชุมชน
4แบบเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
 เงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
5เอกสารนำเสนอ
 การเขียนโครงการ

Share: