กองทุนส่งเสริมความเทียบเท่าระหว่างเพศ

วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (มาตรา 30) ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2.เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
3.เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26
4.เพื่อการสอดส่อง ดูแล และให้คำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
5.เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
6.เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
7.เพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเห็นสมควร

ดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์
1. ตัวอย่างโครงการ
2. แบบ กทพ.1
3. แบบ กทพ.2
4. แบบ กทพ.3
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
6. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๒)
7. พรบ.ความเทียบเท่าระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

Share: