การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์

? การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
สามารถยื่นกู้ผ่านระบบออนไลน์ ? https://efund.dep.go.th/

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ยนต้นไป

✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
โทร. 02-106-9337 ถึง 9340

Share: