การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับพื้นที่ให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)ทั่วประเทศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการนี้ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมปริ๊น พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร >>>อ่านต่อ<<<


Share: