กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ โดยร่วมกันปลูกต้นยางนา และทำความสะอาด ณ บึงกระดิ่ง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ โดยร่วมกันปลูกต้นยางนา และทำความสะอาด ณ บึงกระดิ่ง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางจินตนา สุวรรณคีรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวฯ

Share: