ขอเชิญชวนส่งประกวดบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้อนกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://drive.google.com/file/d/1BVwDg35BKEAVc_l-zPOqGXrpMEkLdVZC/view?usp=drivesdk


Share: