ข่าวดีคนพิการ ปรับขึ้นอัตราวงเงินใหม่ เหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ปรับหลักเกณฑ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจากเดิมหลังละไม่เกิน 20,000 บาท เป็นหลังละไม่เกิน 40,000 บาท เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง หรือสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท


Share: