ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประเด็นการเตือนภัยทางสังคม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชากา ...

คู่มือรับรองมาตรฐานอาสาสมัคร

ด้วยกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัส ...

คู่มือรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัส ...

คู่มือรับรองมาตรฐาน องค์การสวัสดิการสังคม

ด้วยกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัส ...

กองกลางขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองกลางขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิง ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial