จังหวัดนครสวรรค์เปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต(วัดกบ) พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2926961530874664


Share: