นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่ราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน การประชุมเตรียมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาขาดไทย โดยการนี้นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2868344790069672


Share: