ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2564 (ส่วนภูมิภาค)

https://drive.google.com/file/d/1ca7LSVd26yB7RaIXO47U8UD9tfaB3TQI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ca7LSVd26yB7RaIXO47U8UD9tfaB3TQI/view?usp=sharing


Share: