ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเปิดชองสอบราคาการขายทอดตลาดครุภัณฑ์

https://drive.google.com/file/d/1yI6wdEOs60qvss_Y-RIfree-iJlMEtyd/view?usp=sharing


Share: