ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/12ObZ4Sg0qdUixO9jWLNKVmu2bowV5Wtt/view?usp=sharing


Share: