ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

https://drive.google.com/file/d/1Rk3YGOTIF7MDQgw2t9YrzJW1Tr-d2740/view?usp=sharing


Share: