ประกาศจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นิติกร

https://drive.google.com/file/d/1fBt-tEW3g-Ke35T6r2CvkJGZh9oMFCx_/view?usp=sharing


Share: