ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก้ผู้อยู่ในสาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2566

https://drive.google.com/file/d/1dcwJPhi8BfvPCjRVanKJ1osdto1HZwtV/view?usp=sharing


Share: