ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ใน สนง.พมจ. (สป.พม.)

https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/article_attach/30969/24511.pdf


Share: