ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

https://drive.google.com/file/d/1mV0JfOiProt1Y1_vZACQOA0_-8pKIeXQ/view?usp=sharing


Share: