ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

สามารถยื่นเอกสารการกู้ยืมเงินได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่พักอาศัย

สามารถยื่นกูได้ภายในวงเงินรายละไม่เกิน

60,000 – 120,000 บาท !!

หมายเหตุ : คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 056803532 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.


Share: