ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้บริหารองค์กร) ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้บริหารองค์กร) ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2565 ถึง 19 พ.ย.2565 ในวันและเวลาราชการ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ยื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๑ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร ๐๕๖-๘๐๓๕๓๒
  • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ทางอีเมล nakhonsawan@m-society.go.th
  • ทางโทรสาร ๐๕๖-๘๐๓๕๓๒
    รายละเอียดและคุณสมบัติตามประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1TbKmwISxcY1uDCGlTk8rq2u99SN1PRPA/view?usp=sharing

Share: