ประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

https://drive.google.com/file/d/1yYVhiKH0K0-Pvt7u7zqKDhOFNnqZ96iP/view?usp=sharing


Share: