ประชาสัมพันธ์ประเด็นการเตือนภัยทางสังคม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 จัดทำประเด็นเตือนภัยทางสังคมที่ส่งให้กลไกในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนถึงโอกาสการเกิดวิกฤตหรือแนวโน้มภาวะทางสังคมที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายกระทรวง พม.

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำประเด็นการเตือนภัยทางสังคม จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่

1. เมื่อประชากรลดลงต่อเนื่อง เราจะรับมืออย่างไน

2. ฮีทสโตรกภัยร้ายฤดูร้อน

3. เรื่อเล็กที่ไม่เล็ก ทำไมการแก้ปัญหา PM 2.5 จึงไม่ประสบความสำเร็จ


Share: