ประชาสัมพันธ์ ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เปิดรับสมัครผู้ส่งผลงานเข้าหระกวดระหว่างวันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเพจ Facebook “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” และเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง https://gepf.dwf.go.th

https://drive.google.com/file/d/1Yxq1WezHs8Rd9Mes6UlNjN58702iqcJx/view?usp=sharing


Share: