ประชาสัมพันธ์ ล่ามภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย

สามารถยื่นคำขอในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. “ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน”

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

โทร 056803532


Share: