ประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2900123956891755


Share: