พม.นครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐพร แสงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ “บุคลากรต้นแบบ” กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: