พม.นครสวรรค์​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์

🚨วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์​เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

🚨โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

🚨กิจกรรมในงานประกอบด้วยการสรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2565 โดยกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

🔹บรรยายเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน และกระบวนการสร้างแนวคิดด้านสวัสดิการชุมชน

🔸เรื่องการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน / แนวทางการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ระดับพื้นที่

🔸เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแบบแสดงสถานะฯและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

🔸เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแบบแสดงสถานะฯและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

🔸การใช้งานโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (SWF) วิทยากรโดยนายธนพล ศรีใส คณะทำงนสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (ชาติ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

🔹แบ่งกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

🔸การจัดทำแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566

🔸การแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ในระดับพื้นที่

🔸คลีนิกโปรแกรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน (Excel) โดย นายธนพล ศรีใส คณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (ชาติ) และคณะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/pfbid0edjKikajE5eWaWCPszU72vSX1NsKcRxpHmDK9W366CGuZZdU4kwDUTJFjF5aSXchl


Share: