พม.นครสวรรค์ ร่วมกับ อำเภอท่าตะโก อบต.วังมหากร อบต.ท่าตะโก ผู้ใหญ่บ้าน อพม. อสม. และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและจัดทำสมุดพก ครอบครัว

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2868349673402517


Share: