พม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทำสมุดพกครอบครัว โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/3048282012075948


Share: