ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์

1.สถิติคนพิการจังหวัดนครสวรรค์

         1.1 ไฟล์ข้อมูลสถิติคนพิการจังหวัดนครสวรรค์รายเดือน

2.การจดทะเบียนคนพิการ

         2.1 คู่มือการจดทะเบียนคนพิการและหลักฐานที่ใช่จดทะเบียนคนพิการ

         2.2  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

         2.3 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

         2.4 แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

         2.5 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ ป.ค.14

         2.6 ขั้นตอนการขอรับบริการสิทธิคนพิการเบื้องต้น

         2.7 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ

3.แผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

         3.1 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

               –ไฟล์เล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

               –ไฟล์เล่มรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

4.กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ

        4.1 ไฟล์คู่มือการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ

        4.2 ไฟล์แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ

        4.3 ไฟล์แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
5.การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

        5.1 ไฟล์คู่มือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

        5.2 แบบฟอร์มการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

6.การจัดบริการล่ามภาษามือ

        6.1 แบบฟอร์มการขอล่ามภาษามือ

        6.2 แบบฟอร์มการขอล่ามภาษามือ

        6.3 แบบฟอร์มการขอล่ามภาษามือ

        6.4 แนวทางการขอรับการสนับสนุนโครงการ และแบบฟอร์มโครงการ และแบบคำขอรับบริการล่ามภาษามือ (ลม.03)

7.เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนพิการ) และการขอรถโยกรถเข็น

        –ไฟล์แบบฟอร์มคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

        –ไฟล์แบบฟอร์มคำขับรับบริการรถโยกรถเข็น 

8.งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

       – ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

10.แบบคำขอกู้เงินคนพิการ

      10.1 แบบคำขอกู้เงินคนพิการ

9.กฎ/ระเบียบ/ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

สื่อประชาสัมพันธ์


Share: