ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณกิตติคม วิบูลนฤปกิจ ร้านหัวเมืองค้าไม้ ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเจลแอลกอฮอล์ นำไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

https://www.facebook.com/NakhonsawanCSR/posts/196423152522789


Share: