ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอส่งเอกสารความรู้ด้านเทคโนโลยี (IT-knowledge) ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 ” 5 เหตุผลที่ต้องโหลด แอปฯ ทางรัฐ ไว้ในมือถือ ” เรื่องที่ 2 ” e-Wallet คืออะไร? ” เพื่อโปรดทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

https://tsd.m-society.go.th


Share: