สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ  คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550   มีสิทธิได้รับบริการต่างๆ  ดังนี้
1 การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมในสถาบัน 
ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 แห่ง  ในจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี และอุบลราชธานี
2.  การจัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
      ให้บริการด้านสุขภาพ รณรงค์ป้องกันความพิการ การฟื้นฟูอาชีพ และการฟื้นฟูทางสังคม โดยหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ในปีต่อไปโอนให้องค์กรปกครองรับไปดำเนินการ ขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศ
3.  การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ ดำเนินการทั้ง
      3.1  ในสถาบัน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี หนองคาย และอุบลราชธานี มี 15 สาขาอาชีพ มีหลักสูตรระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 1 ปี และหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

      3.2  ในชุมชนจัดวิทยากรให้ตามคำร้องขอของชุมชนและเปิดฝึกอบรมในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
      3.3  ศูนย์พัฒนาอีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์)  จังหวัดนนทบุรี รับคนพิการที่มีความรู้และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการที่พักและอื่นๆฟรี สำหรับรายได้ของคนพิการได้ตามความสามารถของคนพิการแต่ละคน
4 การให้การสงเคราะห์ครอบครัว
5 การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ
6 การจัดหางานให้ทำหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ
7 ให้บริการเด็กออทิสติก 2 หน่วย  คือ
     7.1  ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
     7.2  ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์ 02-2824206, 02-6596260-62
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด
และหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่


Share: