เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน”

กรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน”
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และคนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในครอบครัวและสังคม
เปิดรับสมัครและส่งผลงานคลิปวีดีโอ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2566


Share: