เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งสอดคล้องกับสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖4 กำหนดสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลัง ของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

? องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น
✋? “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”


Share: