พม. โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติ “การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2565

https://www.facebook.com/olderfund/posts/291195229865578


Share: