?พม. ช่วยเหลือแล้ว? สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และทีม One Home จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้ว กรณีกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาสังคมและได้รับความเดือดร้อน ความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/326463926183716


Share: