สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY

“ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”


Share: